Stavebný znalec:
Stavebný znalec: 0905 652 705
Znalec Trenčín - znalecké posudky stavieb

Stavebné referencie

Pôsobil som ako hlavný stavbyvedúci na nasledujúcich stavbách


Stavby Trenčín a okolie

Sídlisko Juh Trenčín, Chirurgický pavilón Trenčín, Vodné Elektrárne Trenčín stred mesta od mestskej veže, gastrocentum s obchodnou vybavenosťou, vežových bytových domov slúžiacich armáde na Hornom Šianci, Okresný súd v TN, Posádková ubytovňa Trenčín, Obchodné stredisko Družba v Trenčíne, Výstavba pavilónu pre odsúdených vo väznici v Trenčíne, 16. b.j. TŤP – (telesne ťažko postihnutý) na Hodžovej ulici v Trenčíne, Odborné učilište stavebné na Brnianskej ceste v Trenčíne, 82 b.j Bavlnárska ulica

Stavby Trenčianske Teplice

Sídlisko Pánovce, Školiace stredisko MV

Stavby Nemšová

Bytové domy na Ul. J. Palu

Základná škola, Sídlisko na ulici J. Palu

Stavby Trenčianska Teplá

Bytový dom 82 b.j. Ul. Mayerová

82 b.j., parovod

Stavby Modra

Harmónia – KPŠ (krajská politická škola), Dom novinár

Stavby Beluša

Výškové bytové domy

www.kupelehs.sk

Stavebné znalectvo a stavebný dozor Trenčín

V rámci stavebných znaleckých posudkov poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:


a.) Súdno–znalecká činnosť v odbore stavebníctvo, v odvetví - pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad stavebných prác.


b.) Vypracovanie výkazov, výmer s ocenením (rozpočtom) pre pripravované investičné akcie objednávateľa.


c.) Preverenie predloženého výkazu, výmer na pripravovanú investičnú akciu, z hľadiska komplexnosti a korektnosti k vypracovanému stupňu projektovej dokumentácie.


d.) Kontrola súťažných podkladov pred vypísaním verejného obstarávania, tak aby spĺňali podmienky uložené v zákone č. 25/2006 Z.z., konkrétne jednoznačnosť, nediskriminácia a používanie obchodných názvov výrobkov a dodávateľov vo výkaze výmer.


e.) Vypracovanie nového kontrolného rozpočtu s výkazom výmer pripravovanú investičnú akciu.


f.) Vypracovanie správy o predložených rozpočtoch z hľadiska cenovej úrovne jej reálnosti a porovnanie s bežnými trhovými cenami pri dodržaní zákona č. 18/1996 Z.z o cenách.


g.) Cenové expertízy podľa potreby objednávateľa.


• Stavebníctvo
• Ceny pre úvery
• Poruchy stavieb
• Stavebné posudky
• Nehnuteľnosti
Znalectvo v stavebníctve Trenčín - stavebný dozor

Informujte sa o aktuálnych cenách, objednajte si znalecký posudok či stavebný dozor.